مهمترین اولویت نظام قضایی کشور از دیدگاه شما چیست؟

تسریع در رسیدگی به پرونده فیش های نجومی
۴۴% (۴ نظرسنجی)
مبارزه با فساد
۳۳% (۳ نظرسنجی)
حل مشکلات قضایی و بهبود رسیدگی در دستگاه قضایی
۲۲% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۹